ALGEMENE VOORWAARDEN

==========================

Boeking:     

Er is sprake van een boeking wanneer u of de hoofdboeker uw reis schriftelijk of mondeling aan RAMA TOURS HOLLAND heeft bevestigd.

Betalingen:      

Bij boeking dient 20 % van de totale reissom met een minimum van € 120,– per persoon te worden aanbetaald, tenzij op de factuur een ander bedrag staat vermeld. 2 maanden voor vertrek ontvangt u de eindfactuur. Facturen en eventuele verzekeringen dienen binnen 14 dagen te zijn overgemaakt op onze rekening bij de ABN AMRO, dan wel contant te zijn voldaan.

Wijzigingen:    

Indien u na het ontvangen van de boekingsbevestiging een wijziging wilt doorvoeren aan de reis gelden er administratiekosten vanaf € 25,– per boeking (afhankelijk van de omvang van de wijziging).

Verzekeringen:        

Wij adviseren u een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

Paspoort/visa:     

Een Nederlands wereldpaspoort dat minstens nog 6 maanden geldig is bij terugkomst in Nederland. De reiziger dient vóórdat de boeking plaatsvindt informatie in te winnen over de vereiste grensdocumenten en dient vóór vertrek te controleren of deze informatie nog juist is. De reiziger is zelf verantwoordelijk over de juiste grensdocumenten te beschikken.

Vaccinaties:            

Voor inentingen tegen tropische ziekten, tabletten tegen malaria en middelen tegen eventuele darmklachten adviseren wij u de GG&GD, uw huisarts of enig Academisch Ziekenhuis te raadplegen.

Prijswijzigingen:      

RAMA TOURS HOLLAND behoudt zich het recht voor om de reissom aan te passen vanwege verhogingen van brandstoftoeslagen op vluchten en grote koersschommelingen van buitenlandse valuta, tot uiterlijk 6 weken voor aanvang van uw reis.

Aansprakelijkheid:  

RAMA TOURS HOLLAND kan niet aansprakelijk worden gesteld bij wijzigingen in het vluchtschema ontstaan door schemawijzigingen door de luchtvaartmaatschappij, weersomstandigheden, motorstoringen, stakingen, natuurrampen, overheidsbepalingen, oorlogsgeweld e.d. waardoor eventuele verbindingen gemist worden. RAMA TOURS HOLLAND kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld bij schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met ter plaatse zelf geboekte tours en/of excursies welke geen onderdeel uitmaken van het vastgestelde reisprogramma.

Kennelijke fouten en vergissingen in de boekingsbevestiging en de pakketprijs zijn niet bindend voor RAMA TOURS HOLLAND.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Rama Tours Holland (KvK 33182772) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl . Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. U kunt de voorwaarden vinden op www.sgr.nl/garantieregeling. SGR-nummer Rama Tours Holland: 1925

Calamiteitenfonds

Rama Tours Holland (KvK 33182772) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. U kunt de voorwaarden vinden op: www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling

Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR)

Rama Tours Holland (KvK 33182772) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. U kunt de ANVR Consumentenvoorwaarden vinden op www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden. ANVR-nummer Rama Tours Holland: 05414

De ANVR- Reis- en Boekingsvoorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond tot stand gekomen in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfregulering en worden periodiek inhoudelijk herzien.  U kunt deze voorwaarden ook nalezen op de website van de ANVR.

De ANVR-reisvoorwaarden zijn van toepassing, met uitzondering van de (afwijkende) voorwaarden en bepalingen die door RAMA TOURS HOLLAND zelf zijn vastgesteld.

Kosten van annulering:

  1. tot de 56e dag voor de dag van vertrek: de aanbetaling
  2. vanaf de 56e dag tot de 42e dag voor de dag van vertrek: 35% van de reissom;
  3. vanaf de 42e dag tot de 28e dag voor de dag van vertrek: 50% van de reissom;
  4. vanaf de 28e dag tot de 14e dag voor de dag van vertrek: 75% van de reissom;
  5. vanaf de 14e dag tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom.

Uitzonderingen:

  1. in geval de vliegtickets om welke reden dan ook eerder dan gebruikelijk zijn betaald en geprint, bedragen de annuleringskosten voor deze vliegtickets 100% en zijn bovengenoemde annuleringspercentages enkel van toepassing op de reissom van het resterende landarrangement.
  2. voor meerdaagse boottochten (zoals cruises met Ombak Putih en Katharina) geldt de extra bepaling: tot de 60 dagen voor vertrek 50% van de reissom en binnen de 60 dagen voor vertrek 100 % van de reissom

Bovenstaande bepalingen gelden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de boekingsbevestiging of factuur.